Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  Provozovatelem internetových stránek jakož i prodávajícím a dodavatelem zboží uvedeného na těchto webových stránkách je společnost JaPo Publishing s.r.o. se sídlem třída Edvarda Beneše 1541/50, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, Česká republika, IČ: 07640439, DIČ: CZ07640439, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C42775, která v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vykonává autorská práva k těmto internetovým stránkám a výrobkům, včetně příslušenství, na stránkách prezentovaných. Veškerá ustanovení, jakož i právní předpisy citované v „Obchodních podmínkách“, podléhají právnímu řádu České republiky. Případné spory budou řešeny před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

 2. Poskytnutí osobních údajů a jejich ochrana

  1. Objednání si zboží cestou internetové stránky je podmíněno poskytnutím osobních údajů kupujícího.
  2. Prodávající bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění kupní smlouvy (objednávky).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
  5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
  6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy.
  8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 2.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  10. Kupující se může v případě porušení svých práv obrátit na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze (Česká republika) a požadovat nápravu.
 3. Bezpečnost, ochrana autorských práv

  1. Kupující při elektronické komunikaci s webovými stránkami prodávajícího nesmí zasahovat do protokolů či aplikací těchto stránek, využívat je k přenášení a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek bez souhlasu prodávajícího.
  2. Jakékoliv rozmnožování, rozšiřování a nabízení obsahu webových stránek za úplatu není bez schválení prodávajícím povoleno a podléhá autorskému zákonu.
 4. Právní postavení prodávajícího a kupujícího

  1. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
  2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
  3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.japo.eu.
  4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
  5. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  6. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Výběr zboží

  1. Kupující si vybere zboží výhradně cestou webových stránek prodávajícího.
  2. Při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednání jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Webové stránky obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webové stránce jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  4. Kupující je povinen se podrobně seznámit s popisem zboží, aby nedošlo k záměně ve vztahu k označení, shodnosti obrázků, které mohou zobrazovat jeden typ, ale ve vícero konfiguracích. Pokud si kupující nebude jist s konfigurací a typem zboží, nechť se obrátí na prodávajícího výhradně cestou e-mailu na webové stránce.
 6. Objednání zboží, uzavření smlouvy

  1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu.
  2. Kupující si zboží objedná (uzavře kupní smlouvu s prodávajícím) cestou vyplnění údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Potvrzení Objednávky předchází ověření úplnosti objednávky. Pokud kupující souhlasí se všemi údaji, které do objednávkového formuláře uvedl, potvrdí objednávku a tato je odeslána k dalšímu zpracování. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Odesláním objednávky se kupující bez použití vlastního podpisu zavazuje k odebrání zboží, které si cestou objednávkového formuláře objednal.
  3. Prodávající si vyhrazuje právo si v určitých případech ověřit či vyžádat doplňující údaje o kupujícím.
  4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  5. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a poskytovatelem jeho internetového připojení. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a kupní smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.
  7. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku (zákazník bude prodávajícím informován).
  8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).
 7. Cena zboží a platební podmínky

  1. Ceny zboží a služeb uvedené na webové stránce jsou pro kupujícího platné v okamžiku objednání.
  2. Faktura vystavená na základě objednávky (kupní smlouvy) mezi prodávajícím a kupujícím zároveň slouží jako daňový doklad a dodací list. Faktura je buď součástí dodaného zboží, nebo může být po dohodě zaslána elektronicky. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho uhrazení.
  3. Informace o ceně dopravy a poštovného jsou uvedeny ve „Shrnutí objednávky“ dle váhy zboží a místa dodání. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. v případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí zaplacenou částku kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení.
  6. Výhrada vlastnictví: vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až dnem celkové úhrady dodaného zboží, včetně příslušenství, kterým jsou např. výlohy banky při převodu měny, dopravné, balné apod. Výlohy banky v případě převodu měny hradí kupující. Kupující je povinen uhradit cenu v měně vystavené faktury.
 8. Dodací lhůta

  1. Dodací lhůta začíná od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. v případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání.
  2. Dodání se uskuteční do 30 kalendářních dnů od přijetí platby.
  3. Varianty doručení zásilky:
   • dodávka poštovní přepravou
  4. Prodávající si vymiňuje právo ceny upravit s ohledem na vývoj cen poštovného nebo přepravného.
  5. Varianty úhrady:
   • bankovním převodem oproti zálohové faktuře
   • platebním systémem PAYPAL
 9. Dodání

  1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. v případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit samotnému přepravci. v případě porušení originálního obalu na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. v případě převzetí takovéto zásilky musí kupující sepsat s daným dopravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Kupující uplatňuje náhradu škody u dopravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti shora uvedené a na pozdější reklamaci o porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Prodávající neodpovídá za škody způsobené dopravcem nebo třetí osobou.
 10. Záruka a právo z vadného plnění

  1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k sestavení, mechanickým poškozením, živelnými pohromami, nebo jak stanoví zákon. Upozorňujeme na to, že obrázek na obalu zboží je pouze ilustrační a nemusí se plně shodovat s obsahem dodaného zboží.
  2. Reklamaci lze uplatnit cestou e-mailu: sales@japo.eu.
  3. Reklamované zboží je možné zasílat poštovní přepravou, pokud na základě předchozího e-mailového ujednání mezi prodávajícím a kupujícím nebude dohodnuto, že prodávající u reklamovaného zboží zajistí zaslání vadného, chybějícího či jinak reklamovaného dílu zboží kupujícímu, aniž by reklamované zboží potřeboval ke kontrole. v případě, že kupující zašle reklamované zboží prodejci, přiloží k reklamovanému zboží čitelný originál dokladu o nákupu – fakturu a podrobný popis závady. v případě, že převzaté zboží kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho doplněním; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  4. V případě oprávněné reklamace má kupující právo:
   • na vyřízení reklamace nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak,
   • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,
   • a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
   • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od smlouvy.
  5. Při přijetí reklamace bude kupující do 7 dnů vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury. o přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol, který je zaslán na e-mailovou adresu kupujícího. Bude-li reklamace oprávněná, má kupující právo na náhradu všech účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
  6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až § 1915 občanského zákoníku).
  7. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  8. V případě, že věc při převzetí kupujícím vykazuje vadu, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců (24) od převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  10. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
  11. Právo z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese E. Beneše 1541, 500 12 Hradec Králové.
 11. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:
   1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 11.1., má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího sales@japo.eu nebo na adresu sídla prodejce E. Beneše 1541, 500 12 Hradec Králové, Česká republika. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 11.2 Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.
  4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle čl. 11.2. obchodních podmínek, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
  5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu po vrácení zboží všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  6. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  8. Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do čtrnácti (14) dnů po odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy buď fyzickým dodáním do sídla prodávajícího nebo odesláním na adresu prodávajícího. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí (fakturu), tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Zboží nelze vrátit na dobírku.
 12. Storno objednávky

  Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. v případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, není-li dohodnuto jinak.

 13. Rozpor s kupní smlouvou

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 14. Likvidace odpadu

  S nespotřebovaným zbožím je třeba nakládat jako s odpadem, jehož je kupující oprávněn se zbavit pouze způsobem stanoveným v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů, jakož i předpisů platných v místě bydliště kupujícího. Prodávající neprovádí zpětný odběr použitého zboží ani obalů.

 15. Doručování zpráv (korespondence)

  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 16. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží zavázán k plnění Obchodních podmínek. Prodávající bude objednávku (kupní smlouvu) jako účetní záznam archivovat v elektronické formě po dobu 5 let. Takto archivovaná kupní smlouva není veřejně přístupná.
  2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího: JaPo Publishing s.r.o., tř. E. Beneše 1541/50, 500 12 Hradec Králové, Česká republika, sales@japo.eu.